Friday, 16 March 2012

Yagyu Shinkage
M. Ueshiba, sensei 
Founder of Aikido                                         M. Yoshitak, sensei                                                                                        
No comments: